Läromässiga grunder & stadgar

1. Namn och säte

Folk & Språk, även kallad Folk & Språk – Wycliffe (org.nr. 802014-9228), är en evangelikal och tvärkyrklig ideell förening med säte i Uppsala.

2. Syfte
Folk & Språks uppdrag internationellt är att arbeta för att varje folkslag, i mån av behov, genom bibelöversättning skall få del av Guds Ord på sitt eget språk. I detta arbete ingår också språkforskning, läsundervisning och liknande arbete, samt att utbilda nationella medarbetare för att dessa så snart som möjligt själva ska kunna ta över arbetet.

Folk & Språks uppdrag i Sverige är att rekrytera nya medarbetare för tjänst; att information om arbetet ska nå ut till det svenska folket; samt att samla in ekonomiska medel till verksamheten i Sverige och utomlands.

3. Föreningens organ
Föreningens organ är
– Folk & Språks årsmöte
– Styrelse
– Revisorer
– Valberedning

4. Relationer
Folk & Språk samarbetar i Sverige med församling, samfund eller rörelse som sänder ut medarbetare till tjänst genom Folk & Språk eller som stöder ett eller flera större projekt. Folk & Språk är medlem av paraplyorganisationen Wycliffe Global Alliance, och samarbetar i huvudsak men inte uteslutande, med andra organisationer inom Wycliffe Global Alliance och SIL International.

Folk & Språk administrerar medarbetarens tjänst i samarbete med sändande församling, samfund eller rörelse.

5. Läromässig grund
Varje medlem måste med sin namnteckning bekräfta att de omfattar Wycliffe Global Alliance lärodokument.

1. Vi tror att Bibeln är Guds budskap till oss människor, är fullständigt tillförlitlig, och att den ska vara vårt enda rättesnöre när det gäller trons innehåll och praktiska konsekvenser.

2. Vi tror på en enda Gud, som finns till i evighet som tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande.

3. Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och genom detta har ett okränkbart värde, men att de på grund av synd är skilda från Gud och varandra och därför behöver försoning.

4. Vi tror att Jesus Kristus, Guds Son, föddes av jungfru Maria och är fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Jesus visade Guds kärlek till syndare genom att ta straffet och lida och dö i vårt ställe. Han uppstod kroppsligen från de döda och återvände till himlen, där han ber för dem som tillhör honom.

5. Vi tror att alla som vänder om till Gud och erkänner endast Jesus Kristus som Herre och Räddare, genom Guds godhet och kärlek förklaras oskyldiga inför honom och får förlåtelse och evigt liv.

6. Vi tror att Herren Jesus personligen ska återvända i härlighet, uppväcka de döda och döma världen.

7. Vi tror att alla människor ska uppstå från de döda. De som är förenade med Jesus Kristus får tillbringa ett evigt liv med Gud, och de som är förlorade döms till evig separation från Gud.

8. Vi tror på den helige Ande som ger nytt liv till den som tror på Jesus Kristus. Den helige Ande bor i de troende, och genom sin förvandlande kraft ger han oss visshet om vår räddning och utrustar oss till att kunna leva helt för Gud och tjäna honom.

9. Vi tror att församlingen är Kristus kropp, att den är alla troendes gemenskap, och att den har fått i uppdrag att göra alla folk till Jesus efterföljare.

6. Medlemskap
Person som delar Folk & Språks syfte (punkt 2), läromässiga grund (punkt 5) och betalar årlig medlemsavgift kan ansöka om medlemskap i föreningen. Medlem som efter två år inte betalat avgiften har avsagt sig medlemskapet. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen.

Styrelseledamot, missionsföreståndare och anställd är automatiskt medlem under sin mandat- respektive anställningsperiod.

Person kan efter särskild ansökningsprocess bli godkänd som Folk & Språks medarbetare och är då automatiskt medlem av föreningen. Medarbetare som går i pension behåller sitt medlemskap.

Styrelsen, eller av styrelsen delegerad, beslutar om medlemskap och dess upphörande. Vid avslag på medlemsansökan eller uteslutning från medlemskap bör motivering lämnas.

7. Medarbetare
Personer som ämnar arbeta aktivt med Folk och & Språks internationella uppdrag kan antas som medarbetare. Dessa antas av styrelsen på rekommendation av personaladministratören. Medarbetare har då genomgått en grundlig ansökningsprocess, vilket innebär skrivna och godkända personliga doktriner, påbörjad eller genomförd för tjänsten relevant utbildning, goda referenser, en utsändande församling och möjlighet till ekonomiskt stöd.

Medarbetare är automatiskt medlem av föreningen och kan om denne så önskar behålla sitt medlemskap vid pensionering.

8. Föreningens styrelse
Föreningen leds av en styrelse som består av minst fem och högst sju ledamöter, varav minst en medarbetare. Styrelsen ska ha god genusbalans. Suppleanter kan väljas upp till samma antal som valda ordinarie ledamöter. Mandatperioden är tre år och kan förnyas. En tredjedel av styrelsen väljs varje år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen ska mötas minst fyra gånger om året. Protokoll skall föras vid varje styrelsesammanträde och skrivas under av ordförande, mötets sekreterare och en justeringsperson.

Missionsföreståndaren deltar regelmässigt i styrelsens möten med yttranderätt. Medarbetare, anställda och andra kan adjungeras vid särskilda tillfällen.

Det åligger styrelsen:

 • att styra Folk & Språks verksamhet inom de ekonomiska ramar som fastställts av årsmötet.
 • att verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • att ansvara för Folk & Språks ekonomi och bokföring.
 • att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning med resultat- och balansräkning samt framlägga dessa vid Folk & Språks årsmöte.
 • att utse firmatecknare.
 • att i förekommande fall föreslå årsmötet missionsföreståndare efter hörande av Folk & Språks medarbetare
 • att bekräfta beslut i övriga anställningsärenden enligt delegationsordning
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

9. Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar; av dessa bör en vara medarbetare i Folk & Språk. Valberedningen nominerar styrelseledamöter efter att ha inhämtat förslag från medarbetare, medlemmar och svenska samarbetsorganisationer. Val till styrelsen sker genom sluten omröstning vid årsmötet. Valberedningen bereder också förslag till ordförande för föreningen inför styrelsens konstituerande sammanträde där styrelsen konstituerar sig själv med ordförande, vice ordförande och sekreterare.

10. Missionsföreståndare
Missionsföreståndaren är verkställande ledare för Folk & Språk. Denne ska arbeta enligt de riktlinjer som styrelsen beslutar om, och ansvarar inför Folk & Språks styrelse. Missionsföreståndaren väljs lämpligen på fyra år av årsmötet och är inte ledamot av styrelsen. Val sker genom sluten omröstning.

11. Räkenskaper och förvaltning
Folk & Språk ansvarar för att mottagna gåvor och övriga inkomster så långt det är möjligt används enligt givarens önskemål och inom ramen för föreningens syfte. Folk & Språk ansvarar inte för att täcka ekonomiska behov hos andra organisationer inom Wycliffe Global Alliance, SIL International eller hos enskilda medlemmar. Medlemmar är inte ansvariga för föreningens skulder. Kalenderåret utgör föreningens verksamhets- och räkenskapsår.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av på årsmöte utsedd förtroendevald revisor eller av på årsmöte utsedd revisionsbyrå.

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall upprättas årligen per 31 december och överlämnas till föreningens revisor senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge berättelse över sin granskning.

12. Årsmöte
Årsmötet är Folk & Språks högsta beslutsmässiga organ. Årsmötet hålls före maj månads utgång varje år. Skriftlig kallelse skall ske minst en månad i förväg, och i samband med kallelsen skall valberedningens förslag sändas ut till alla medlemmar. Ej närvarande medarbetare kan rösta skriftligt, senast en vecka före årsmötet i fråga om val av styrelse och missionsföreståndare.

Motion kan väckas av varje medlem i föreningen. Motion skall inlämnas till styrelsen före februari månads utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • val av två justeringspersoner, tillika vid val fungerande som rösträknare
 • fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • beslut i frågor som rör Folk & Språks inriktning och målsättning
 • fastställande av budgetramar för innevarande räkenskapsår
 • styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 • beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av styrelse
 • val av missionsföreståndare i förekommande fall
 • val av förtroendevald revisor eller val av revisionsbyrå
 • val av valberedning
 • behandling av motioner
 • behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

Ledamot eller suppleant i styrelsen röstar inte vid beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen kan vid behov utlysa extra årsmöte. Kallelse sker i samma ordning som för ordinarie årsmöte och med angivande av ärende för mötet.

12. Stadgeändring
Styrelsen ansvarar för kontinuerlig uppdatering av föreningens stadgar. Förslag till stadgeändring kan föreslås av alla medlemmar. Förslag lämnas till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall informeras om och göras tillgängligt för medlemmarna minst två månader före årsmötet. För ändring av dessa stadgar fordras att minst 2/3 av årsmötets röstberättigade vid årsmötet avger en röst för förslaget för att det ska träda i kraft, eller lika lydande beslut av enkel majoritet i två på varandra följande årsmöten.

13. Folk & Språks upphörande
Folk & Språk kan upplösas enligt procedur som vid stadgeändring. Vid eventuell upplösning skall, sedan de ekonomiska förpliktelserna är uppfyllda, dess egendom och medel överföras till annan organisation som har överensstämmande eller liknande syfte företrädesvis Wycliffe Global Alliance och SIL International.

Antagna 31 maj 1975. Reviderade 15 februari 1990; 1997 (el. tidigare); 29 januari 1998; 19 april 2002; 24 april 2004; 13 april 2013; och 6 maj 2017; May 2022