Jim & Carina Ellis

Jim och Carina Ellis – med barnen Gabriel, Evelina och Jonas bor i Sverige. Jim är utsänd av Wycliffe USA och arbetar på distans som översättningskonsult med åtta mellankarolinska språk i ögruppen Nordmarianerna i Stilla havet. Nyligen har analyser gjorts som hjälper modersmålsöversättarna med svåra bibelpassager.

Jim & Carina Ellis

Jim and Carina Ellis – with children Gabriel, Evelina and Jonas live in Sweden. Jim is sent by Wycliffe USA and works remotely as a translation consultant with eight Middle Carolingian languages in the archipelago of the Northern Mariana Islands in the Pacific Ocean. Recently, analyzes have been made that help native language translators with difficult Bible passages.