Gunborg & David Presson

Gunborg är ansvarig för personalfrågor (rekrytering, fortbildning, personalvård) i de franskspråkiga länderna i Afrika men också involverad i personalfrågor med SILs internationella administration. David är kommunikationsansvarig för hela Afrika och arbetet inkluderar också krishantering – många länder har kriser av olika slag.Presson har sin bas i USA men reser ofta till Afrika. Bed om beskydd under resor samt vishet och uthållighet i krävande uppgifter.

Gunborg & David Presson

Gunborg is responsible for personnel issues (recruitment, training, personnel care) in the French-speaking countries in Africa but also involved in personnel issues with SIL’s international administration. David is responsible for communications for the whole of Africa and the work also includes crisis management – many countries have crises of various kinds. Presson is based in the USA but often travels to Africa. Pray for protection while traveling as well as wisdom and perseverance in demanding tasks.