Västkusaal

Insamlat:
54 500kr

av ett mål på 67 000kr

Faktaruta

Land: Burkina Faso
Språk: Väst-Kusaal
Partner: ANTBA
Huvudfokus: Bibelöversättning av NT
Bibelstatus: Bibeldelar finns översatta

Om folkgruppen kusaal och om bibelöversättningsarbetet

Folket kusaal bor huvudsakligen i Burkina Faso, men även i Ghana och Togo. Den största delen av Burkina Fasos befolkning utövar etnisk religion och islam. Dialekten av kusaal som talas i Burkina Faso kallas västkusaal och har cirka 17 000 talare. Bibeln finns redan översatt till östkusaal som talas i Ghana och Togo. Väst- och östkusaal är emellertid svårförståeliga sinsemellan.

Wycliffeorganisation ANTBA i Burkina Faso påbörjade därför översättning av Nya testamentet till västkusaal. Denna översättning pågick under några år med tre översättare men fick avbrytas 2013 på grund av ekonomisk brist. Översättarna fortsatte dock arbeta utan lön och gjorde ett första utkast av hela Nya testamentet. Men sedan några år tillbaka behöver teamet nu ekonomiskt stöd för att det ska vara möjligt att fortsätta projektet. Folk & Språk har varit en sponsor till detta projekt sedan 2017.

Kusaalfolkets iver att få Nya testamentet på sitt modersmål mattades inte av trots ekonomisk brist. Dock så behövs nu sponsorer för att översättningsprojektet av Nya Testamentet ska kunna ros i hamn. 

Västkusaals översättarteam jobbar nu med utkastet av Nya Testamentet; de testar översättningen genom att läsa den för befolkningen ute i byarna, vilket åtföljs av revideringar och avslutas sedan med konsultkontrollering. Alla steg görs med lite material i taget. Målet är att översättningen ska vara slutkontrollerad och klar år 2025. Fram tills nu finns Markus och Lukas helt klara. Om inte ekonomiska medel kommer in till projektet så måste teamet göra uppehåll i sitt översättningsarbete. 

Bilder och filmer kommer från den lokala samarbetspartnern.

Fler projekt

Tchad

Magend

Flame

Ifè

Oka

Flame

Västkusaal

Collected:
54 500kr

of a target of SEK 67,000

Fact box

Country: Burkina Faso
Language: West Kusaal
Partner: ANTBA
Main focus: Bible translation of the NT
Bible Status: Bible passages are translated

About the ethnic group kusaal and about the bible translation work

The Kusaal people live mainly in Burkina Faso, but also in Ghana and Togo. Most of Burkina Faso’s people practice ethnic religion and Islam. The dialect of kusaal spoken in Burkina Faso is called west kusaal and has about 17,000 speakers. The Bible has already been translated into East Coast, spoken in Ghana and Togo. West and East Kusaal, however, are difficult to understand each other.

The Wycliffe organization ANTBA in Burkina Faso therefore began translating the New Testament into the West Coast Hall. This translation lasted for a few years with three translators but had to be canceled in 2013 due to financial shortages. However, the translators continued to work without pay and made a first draft of the entire New Testament. But for the past few years, the team now needs financial support to make it possible to continue the project. Folk & Språk has been a sponsor of this project since 2017.

The Kusaal people’s eagerness to get the New Testament in their mother tongue did not slow down despite financial shortages. However, sponsors are now needed for the translation project of the New Testament to be praised in port.

Västkusaal’s translation team is now working on the draft of the New Testament; they test the translation by reading it to the people out in the villages, which is accompanied by revisions and then ends with consultant checking. All steps are done with a little material at a time. The goal is for the translation to be finalized and completed by 2025. Until now, Markus and Lukas are completely ready. If no financial means come into the project, the team must pause in their translation work.

Pictures and videos come from the local partner.

More projects

Chad

Magend

Flame

Ifè

Okay

Flame